Praktikstedsbeskrivelse
Uddannelsesplaner
 
 
Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra
1. august 2007.
 
Skabelon til praktikstedsbeskrivelse er udarbejdet i et samarbejde mellem sekretariatet for praktikpladsforum i Region Midtjylland, Diakonhøjskolen og pædagoguddannelserne i VIA University College.
 
Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne placeres på praktikinstitutionernes hjemmeside.
Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplanerne skal revideres hvert halve år.
 
 
 
 
 
 
Skema til
ALMENE OPLYSNINGER OM PRAKTIKINSTUTIONEN
 
Institutionstype/
foranstaltning:
Antal børn / unge / voksne
Antal stuer / afdelinger
 
Sinding-Ørre Midtpunkt Skolen
Afd. ”Huset”
Skoletoften 7
Sinding
7400 Herning
 
”Huset” er et specialskoletilbud under Sinding-Ørre Midtpunkt for børn med vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel.
 
Pt. 11 elever i klassen.
 
Ansatte:
(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)
 
I tilbuddet er der 8 ansatte fordelt således: 3 lærer, 1 pædagog, 3 pædagogmedhjælpere og 1 ergoterapeut
 
Praktikvejlederens kvalifikationer:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejledernes navn(e)
 
 
 
Kontaktperson(er) for praktikuddannelsen
 
 
Udfyldes af institutionen (Klik på firkanten og sæt x eller antal hvis der er flere vejledere, med forskellige kvalifikationer)
 
 
x
Pædagoguddannelse: X
 
 
 
 
Praktikvejlederuddannelse
 
Med eksamen på PD niveau
 
 
 
Praktikvejlederuddannelse
 
Med eksamen på kursist niveau
 
 
 
Praktikvejlederkursus X
 
(3 dages kursus)
 
 
 
 
 
Diplomuddannelse
 
 
x
Andet/ andre uddannelser:
 
 
Hvilke:
 
Diverse opfølgende pædagogiske kurser
Navne:
Brian Krath
 
 
Navne:
Skoleleder
Kurt Stoutrup
Telefon: 96287939
Formål:
jf. lovgrundlag.
 
At styrke elevernes faglige og sociale kompetencer, så de kan klare sig i samfundet.
At fastholde de unge i uddannelsessystemet.
Lovgrundlag: Folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser samt servicelovens bestemmelser
 
Karakteristik af brugergruppen:
Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / brugergruppe.
 
I skoletilbuddet er der pt. 11 drenge i alderen 6-12 år med adfærd-, kontakt- og trivselsproblemer
 
Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser
herfor
 
Vi møder eleverne ud fra en anerkendende tilgang.
 
Vi har desuden fokus på at:
 • Give eleverne pædagogiske rammer, så de kan tilegne sig størst mulige faglige og sociale færdigheder
 
 • Møde eleverne der, hvor de er og give dem mulighed for positive oplevelser og derved styrke deres selvværd
 
 • Forberede eleverne til medleven i samfundet gennem aktiviteter, hvor de indgår som en del af fællesskabet
 
 
 
 
 
Tværprofessionelt: samarbejde:
Faggrupper som institutionen samarbejder med.
 
 
 
Vi samarbejder bl.a. med Børnepsykiatrisk hospital og Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR.)
Arbejdsforhold:
Forventes den studerende at arbejde alene?
Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?
 
Det forventes ikke, at den studerende arbejder alene, men det forventes, at den studerende er selvstændig, moden og robust.
 
 
Øvrige oplysninger:
 
 
 
 
 
 

 
 
Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder
 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen.
Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder.
De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen.
 
 
Uddannelsesplan
 
 
1. Praktikperiode ”Den pædagogiske relation”
(1. semester)
Faglige Kompetencemål for 1. praktikperiode jf. bilag 7:
 
 
Målet for 1. praktikperiode er, at den studerende kan
a)  indgå i praktikstedets daglige pædagogiske praksis,
b)  indgå i og udvikle betydende relationer og støtte andres
c)  deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer,
d)  opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis,
e)  begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
f)  demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder.
 
Vi forventer:
 
 • At den studerende vil indgå i det daglige pædagogiske arbejde, såvel i undervisningen som i det praktiske arbejde i samarbejde med de øvrige ansatte + deltager i møder m.m.
   
 • At den studerende tager initiativ til og er med til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter.
 
 • At den studerende indgår i samspil med eleverne og derigennem udvikler relationer til dem.
 
 • At den studerende er loyal overfor den pædagogik og det menneskesyn som ”Huset” arbejder efter.
 
 
 
 • At den studerende forholder sig kritisk reflekterende til ”Huset”s pædagogik og sin egen indsats og udvikling igennem praktikken.
 
 • At den studerende er forberedt til vejledningstimerne og tager ansvar for egen læring og udvikling med støtte af vejlederen
 
 • At den studerende møder til tiden og opfylder de forventninger, der er til de øvrige medarbejder.
 
 
 
Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder fælles for de tre praktikperioder
jf. bilag 7:
 
Fælles for de tre praktikperioder:
a)  Praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgave og funktion, mål og pædagogiske praksis.
 
F.eks. Hvad er kendetegnende for praktikinstitutionens opgave, funktion og mål og hvordan kommer det til udtryk i den pædagogiske praksis?
 
b)  Kulturelle og samfundsmæssige vilkårs betydning for pædagogisk praksis.
 
F.eks. Hvordan påvirker de samfundsmæssige og kulturelle vilkår den daglige pædagogiske praksis?
Hvordan håndteres den stigende grad af individualisering?
Hvordan finder I styrken i den stigende grad af individualisering?
 
c)  Praktikstedets målgruppe(r) og dennes (disses) behov, livskvalitet, udvikling og læring.
 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med målgruppens behov, livskvalitet, udvikling og læring, og hvordan kommer det konkret til udtryk i den pædagogiske praksis?
 
d)  Etik, værdier og menneskesyn.
 
F.eks. Hvordan arbejdes der med ovenstående begreber i institutionen og hvilken indflydelse har det på den daglige pædagogiske praksis?
 
e)  Deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion med henblik på dokumentation og udvikling af pædagogisk praksis.
 
F.eks. Hvordan arbejder institutionen med systematisk erfaringsopsamling? Hvilke metoder anvendes? F.eks. Iagttagelse, observation, praksisfortællinger.
 
 
I ”Huset” får den studerende indsigt i og mulighed for at arbejde med forskellige former for læring, som på nogle områder adskiller sig fra ”traditionelle” læringsmetoder – og dermed tilegne sig viden og erfaring med andre former for skoletilbud.
 
Den studerende får ligeledes mulighed for at få indsigt i, hvordan en anerkendende pædagogik og menneskesyn kommer til udtryk i praksis.
 
 
 
 
På møder får den studerende mulighed for at diskuterer de enkelte elevers problematikker, og hvordan man pædagogisk intervenerer i forhold til disse – og ligeledes hvordan man igennem aktiviteter arbejder med den pædagogiske relation og udvikling og læring i forhold til det enkelte barn.
Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for 1. praktikperiode,
jf. bilag 7:
 
1. praktikperiode: Den pædagogiske relation:
a)  Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces.
 
F.eks. Hvordan arbejder praktikinstitutionen med samspil og relationer mellem deltagerne? Arbejdes der med bestemte forståelser og metoder?
 
b)  Samspilsprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen.
 
F.eks. Hvilken betydning har relation og samspillet mellem pædagog og bruger for brugergruppens livskvalitet og udvikling?
 
c)  Kommunikation, samspil og konflikter i relationer.
 
F.eks. Hvordan arbejdes der i institutionen med kommunikation, samspil og konflikter? Hvilket syn er der på konflikter, og hvilken betydning har det for relationen og kommunikationen mellem pædagog og bruger?
 
d)  Magt og etik i relationer.
 
F.eks. Hvilke etiske udfordringer ses i det  pædagogiske arbejde? Hvilket syn og forståelse om magt i relationen har institutionen, og hvordan kommer det til udtryk i den daglige pædagogiske praksis?
 
I ”Huset” arbejders der bl.a. metodemæssigt efter principper fra ”KRAP” – (Kognitiv, ressourcefokuseret, Anerkendende Pædagogik), som udstikker rammer for, hvilken tilgang, hvordan man kommunikerer og agerer i forhold til eleverne.
 
Den studerende vil desuden stifte bekendtskab og erfaring med konfliktsituationer og få indsigt i forskellige og individuelle løsningsmetoder.
 
Det er vigtigt, at den studerende er forberedt på at modtage konstruktiv kritik samt reflektere over egen samspil med eleverne og derigennem arbejde med egne kompetencer i relationen og udvikling af denne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institutionen som praktiksted:
 
Er der særlige forhold på institutionen, som den studerende skal være opmærksom på?
 
Er der særlige møder, aktiviteter og arrangementer, som den studerende skal deltage i?
 
 
Andet:
 
 
Den studerendes arbejdsplan:
 
Største delen af arbejdstiden ligger indenfor skolens åbningstider som er:
 
Mandag til torsdag: 7.30 – 16.10
Fredag: 7.30 – 15.00
 
Der må dog påregnes, at andre arbejdstider kan forekomme pga. møder, kurser m.m
 
 
 
 
Angivelse af relevant litteratur:
 
Udfyldes af institutionen

Metner, L. & Storgard, P. (2009) KRAP. Frederikshavn, Dafolo    + andet
Organisering af praktikvejledning:
Hvordan og hvornår gives der vejledning?
Vi vil tilbyde, så vidt det kan lade sig gøre, 1 times ugentlig vejledning.
 
 
Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution:
(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)
Vi forventer, at vi kan henvende os til den studerendes praktiklærer på seminariet, hvis der omkring den studerende opstår problemtikker eller bekymringer, som ikke kan løses på internt på institutionen.
 
 
 
 
Uddannelsesplan for de 3 praktikperioder
 
Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 14.stk. 2 formulerer en uddannelsesplan for de 3 praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 i bekendtgørelsen.
Bilag 7 indeholder dels faglige kompetencemål og dels centrale kundskabs og færdighedsområder (CKF’ere), som de studerende skal leve op til i de 3 praktikperioder.
De faglige kompetencemål er det, som den studerende skal kunne, når praktikperioden er afsluttet. CKF’erne indeholder områder, som de studerende skal opnå indsigt i og erhverve sig færdigheder indenfor i løbet af de 3 praktikperioder. Til hver periode er knyttet et særligt fokusområde, der medvirker til at synliggøre progressionen i praktikuddannelsen.
 
 
Uddannelsesplan
 
2. Praktikperiode ”Den pædagogiske institution”
(3. semester)
 
Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7:
 
 
Målet for 2. praktikperiode er, at den studerende kan
a)    indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det
Vi modtager kun studerende i 1. praktikperiode, derfor er nedenstående ikke udfyldt.